چشم انداز و ماموریت و اهداف کلان

چشم انداز:

مرکز آموزش عالی علمی-کاربردی مالیاتی مشهد  مجموعه ای  است پیشگام در آموزش‌های عالی بلند مدت و کوتاه مدت موردنیاز جامعه با توانمندی تبدیل شدن به قطب علمی مهارتی به‌ منظور تربیت نیروهای کارآفرین و خلاق در یکی از حوزه‌های حسابداری ، حسابرسی و مدیریت و خدمات مالی و مالیاتی در سطح کشورهای همجوار:

 ماموریت:

مرکز آموزش عالی علمی-کاربردی مالیاتی مشهد مجموعه ای است برای توسعه فعالیت‌های علمی،کاربردی و مهارتی در سطح ملی و منطقه‌ای با اتکا به منابع سازمانی ارزشمند و با رویکرد تربیت نیروی انسانی متعهد، متخصص،‌ کارآفرین و خلاق در حوزه‌های حسابداری ، مالی ، مالیاتی ، مدیریت ، حقوق و...

 

اهداف کلان:

 

  •  دستیابی به الزامات و استانداردهای آموزش عالی 
  • پیشگام در آموزش‌های عالی بلند مدت وآموزشهای عالی آزاد (دوره های کوتاه مدت آموزشی) علمی
  •  کاربردی  مورد نیاز جامعه
  • مرکزی پیشرو با قابلیت تربیت نیروی متخصص در تحصیلات تکمیلی
  • پیشتازی جهت تربیت نیروهای کارآفرین و خلاق در یکی از حوزه‌های حسابداری و مدیریت
  • فراهم نمودن شرایط تغییرپذیری و تغییرآفرینی در دانشجویان و تحقق عملی توانمندسازی کارآفرینانه
  • توجه بیشتر به امور فرهنگی و رفاهی دانشجویان و مدرسان

ورود به سایتمنوی اصلی سایت.

ngimg0