گروه های آموزشی و رشته های موجود

گروههای آموزشی فعال در مرکز

 

کاردانی حرفه ای حسابداری مالیاتی (ترمی)

كارداني حرفه‌ای حسابداري مالي (ترمی)

كارداني حرفه‌ای حسابداري حسابرسي (ترمی)

كارداني حسابداري صنعتي (ترمی)

کارشناسی حرفه ای حسابداری (مالیاتی)

کارشناسی حرفه ای حسابداری مالی (ترمی)

كارشناسی حرفه‌اي حسابداري صنعتي (ترمي)

كارشناسی حرفه‌اي حسابداري حسابرسي (ترمي)

ورود به سایتمنوی اصلی سایت.

ngimg0