هیئت امناء مرکز

 

نام و نام خانوادگی

جناب آقای حمید ابدی

تاریخ تولد

1341/09/28

مدرک تحصیلی

کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی

حسابداری

پست سازمانی

مدیر کل اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی

سابقه خدمت

32 سال

سمت در مرکز

رئیس هیئت امناء

 

 

 

نام و نام خانوادگی

جناب آقای علی میرنامی

تاریخ تولد

1347/06/03

مدرک تحصیلی

کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی

مهندسی مکانیک

پست سازمانی

معاون توسعه مدیریت و منابع اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی

سابقه خدمت

24 سال

سمت در مرکز

 نایب رئیس هیئت امناء

 

 

 

نام و نام خانوادگی

جناب آقای احمد بیضایی

تاریخ تولد

1349/11/01

مدرک تحصیلی

کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی

مدیریت صنعتی

پست سازمانی

معاون فن آوری اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی

سابقه خدمت

21سال

سمت در مرکز

عضو هیئت امناء

 

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی

جناب آقای مهدی رفیعی 

تاریخ تولد

1360/03/02

مدرک تحصیلی

کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی

حسابداری 

پست سازمانی

رئیس حراست اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی

سابقه خدمت

11 سال 

سمت در مرکز

مسئول حراست و عضو هیئت امناء

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی

جناب آقای حمید صادقی راد

تاریخ تولد 

1346/10/01

مدرک تحصیلی 

کارشناسی ارشد 

رشته تحصیلی

حسابداری

پست سازمانی

رئیس امور مالیاتی و سرپرست اداره آموزش اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی

سابقه خدمت

28 سال

سمت در مرکز

رئییس مرکز و عضو هیئت امناء

 

ورود به سایتمنوی اصلی سایت.

ngimg0