بازدید جناب آقای دکتر سلجوقی ریاست محترم دانشگاه جامع علمی - کاربردی خراسان رضوی از مرکز

جناب آقای دکتر سلجوقی ریاست محترم دانشگاه جامع علمی-کاربردی واحد استان خراسان رضوی پس از بازدید از مرکز ار روند برگزاری امتحانات در مرکز بازدید به عمل آورده و مودر استقبال جناب آقای صادقی راد ریاست محترم مرکز و دانشجویان قرار گرفتند

اضافه کردن نظر


ورود به سایتمنوی اصلی سایت.

ngimg0